İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.
Falez OSGB bünyesinde bulunan İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri sorumlulukları kapsamındaki hizmet verilen işyerlerine düzenli ve periyodik aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilerek çalışanların bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır
Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır..
İşverenler, çalışanlarına en az aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

1. Genel konular
a. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c. İşyeri temizliği ve düzeni,
d. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a. Meslek hastalıklarının sebepleri,
b. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
d. İlkyardım

3. Teknik konular
a. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b. Elle kaldırma ve taşıma,
c. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
d. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e. Ekranlı araçlarla çalışma,
f. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
g. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
h. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
i. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
j. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
k. Tahliye ve kurtarma

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.
a. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde ve aşağıdaki sürelere uygun olarak verilmelidir.
a. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

İş Güvenliği Hizmeti

İş Güvenliği Hizmeti Antalya

incele

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Antalya

incele

Sağlık Periyodik Muayeneler

Sağlık Periyodik Muayeneler Antalya

incele

İş Sağlığı Hizmeti

İş Sağlığı Hizmeti Antalya

incele

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Antalya

incele

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı Antalya

incele

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti Antalya

incele

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Antalya

incele

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Antalya

incele